About Roche Thailand

โรช ไทยแลนด์ ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2514 ด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพที่มีมาอย่างต่อเนื่องและการที่บริษัทมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนายารักษาโรคที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อน

More

 

Who We Are

โรช บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มุ่งเน้นการวิจัย ได้ดำเนินการค้นคว้า พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการรักษา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากกับคนไข้และบุคลากรทางด้านการแพทย์ เริ่มตั้งแต่การตรวจโรค การป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษา รวมทั้งการติดตามการรักษา

More on www.roche.com

Roche Location in Thailand