home-banner

News

Celebration of Swiss National Day
วันที่ 3 1กรกฎาคม 2555
More

Roche Children’s Walk 2012 เดินด้วยใจ ให้เพื่อสังคม
วันที่ 21 มิถุนายน 2555
More

Who We Are

โรช บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มุ่งเน้นการวิจัย ได้ดำเนินการค้นคว้า พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการรักษา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากกับคนไข้และบุคลากรทางด้านการแพทย์ เริ่มตั้งแต่การตรวจโรค การป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษา รวมทั้งการติดตามการรักษา

More on www.roche.com

Roche Location in Thailand