หลักการขององค์กร

holder_11


ภารกิจ (Mission)

โรช มุ่งมั่นที่จะดำรงความเป็นผู้นำด้านเวชภัณฑ์ด้วยการสร้างสรรค์ ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์และบริการของโรช สามารถป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นของทุกคน รวมทั้ง ตระหนักถึงความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการช่วยเหลือสังคม ตลอดจนความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคน สังคม และสิ่งแวดล้อมค่านิยม (Values)

พันธะสัญญาต่อการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ วัตถุประสงค์สำคัญของโรช คือการผลิตยาคุณภาพสูง เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้มียาที่มีคุณภาพดีในการรักษาโรคของผู้ป่วย เพื่อให้กลับมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทั้งวันนี้และในอนาคต

พันธะสัญญาต่อศักยภาพบุคลากร

เราเชื่อว่าความสำเร็จของบริษัทเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ และการทุ่มเททำงานของพนักงาน ด้วยเหตุผลนี้ทำให้เราเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเหมาะสม ส่งเสริมความคิดที่หลากหลาย และให้โอกาสอย่างเสมอภาค โดยที่บริษัทไม่ละเลยในเรื่องของสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานทุกคน

พันธะสัญญาต่อความรับผิดชอบ

พนักงานของโรชทุกคน มีความยึดมั่นต่อหลักการของบริษัท โดยสะท้อนออกมาในกิจกรรมของบริษัท ที่เน้นความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นผู้นำที่คิดและตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และพร้อมที่จะร่วมแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

พันธะสัญญาต่อการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง

เราให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนร่วมในทุกๆ ฝ่ายเพื่อผลสำเร็จร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนายาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพดีในการรักษาโรคต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้ผู้คน มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

พันธะสัญญาต่อสังคม

เราจะรักษามาตรฐานทางสังคมและจริยธรรม โดยมุ่งเน้นและปฎิบัติตามมาตรฐานและกฎหมาย ของประเทศไทย อีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และสร้างประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยยึดมั่นและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเป็นที่ตั้ง

พันธะสัญญาต่อสิ่งแวดล้อม

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราไม่เพียงมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพของยาที่ดียิ่งขึ้นเท่านั้น หากยังตระหนักถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดอีกด้วย

พันธะสัญญาต่อการคิดค้นนวัตกรรม

นวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของเรา เราจึงมุ่งมั่นพัฒนา ค้นคว้าและวิจัย อยู่ตลอดเวลา พร้อมเปิดรับความคิดใหม่ๆ และเปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลากรในทุกระดับของเรา เพื่อให้ได้มาซึ่ง ยาที่มีคุณภาพสำหรับวันนี้ และในอนาค

พันธะสัญญาต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เราสัญญาว่าหลักการและความสำเร็จของโรชจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ดีที่สุดและสามารถเทียบได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งการรายงานที่ชัดเจนตรงไปตรงมา เราจะพัฒนาวิธีปฏิบัติและกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนสามารถบรรลุทุกพันธะสัญญาขององค์กร