Local News

Roche Children’s Walk 2012
21 มิถุนายน พ.ศ.2555

More

คุณธวัชชัย พิเศษกุล, Business Unit Head เข้าพบและมอบกระเช้า แด่ คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2554

More

โรช ไทยแลนด์ รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

More

โรช ไทยแลนด์ จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับผู้ป่วย เนื่องในวัน World Lymphoma Awareness Day 
วันที่ 11 กันยายน 2553

More

โรช ไทยแลนด์ มอบศูนย์เรียนรู้เรื่องโรคมะเร็งแห่งใหม่
วันที่ 2 กันยายน 2553

More

โรช จัดการอบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2553

More

ฉลองวันชาติสวิตเซอร์แลนด์ 719 ปี
วันที่ 2 สิงหาคม 2553

More

โรช ไทยแลนด์ จัดงาน Let Breast Life Continue by Angiogenesis Inhibition
วันที่ 29 เมษายน 2553

More

โรช ไทยแลนด์ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ารณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม
วันที่ 20-22 เมษายน 2553

More

โรช ไทยแลนด์ ร่วมจัดงานประชุมวิชาการในเรื่อง “Magic of Levodopa Treatment of All Stage of Parkinson’s Disease"
วันที่ 2 เมษายน 2553

More

Roche Anemia and Transplantation Forum II
27 มีนาคม 2553

More

โรช ร่วมรณรงค์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
12 มีนาคม 2553

More

โรช ไทยแลนด์ สนับสนุนศูนย์มะเร็ง ธัญบุรี ภายใต้แนวคิด Hospice
14 ตุลาคม 2552

More

โรช ไทยแลนด์ ร่วมฉลองงานวันชาติสวิส
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

More

โรช ไทยแลนด์ ร่วมสนับสนุนงาน World Hospice Awareness Week
วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2552

More

โรช จัดกิจกรรม “รู้ลึก รู้จริง เรื่องมะเร็งปอด ครั้งที่ 2”
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550

More