Diabetes Care

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลเบาหวาน (Diabetes Care)

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี แผนกธุรกิจการดูแลเบาหวานของโรช เป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์บริหารจัดการการดูแลเบาหวาน สินค้า แอคคิว-เช็ค เป็นผู้นำอันดับหนึ่งระดับโลกของเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง

จากการทำงานร่วมกันอย่างยาวนานของบริษัทฯ และผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์ รัฐบาล และสถาบันในระบบสาธารณสุข ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และระบบบริหารจัดการการดูแลภาวะเบาหวาน เพื่อตอบสนองความต้องการและการใช้งานทั้ง สำหรับผู้มีภาวะเบาหวานและผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการดูแลผู้มีภาวะเบาหวานทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้ว และตลาดที่กำลังเติบโตทั่วโลก เพื่อที่จะลดผลกระทบจากโรคเบาหวานต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ ด้วยองค์ความรู้แบบบูรณาการในการบริหารจัดการโรคเบาหวาน รวมไปถึงการฝึกอบรมทักษะและโครงการให้ความรู้ เราได้มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์ และผู้มีภาวะเบาหวานหลายล้านคนทั่วโลก ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการควบคุมและจัดการภาวะเบาหวานที่ดีขึ้น