COVID-19 Antibody Cocktail Drug

Antibody Cocktail มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลตรวจยืนยันในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่มีอาการน้อยถึงปานกลางซึ่งไม่ต้องให้ออกซิเจนเสริมเพื่อรักษาโรค COVID-19 และเป็นผู้ป่วยที่เสี่ยงสูง* ที่โรคจะดำเนินไปสู่ COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง ภายใต้การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค สำหรับข้อมูลความปลอดภัยยาสามารถดูเพิ่มเติมตามเอกสารกำกับยาด้านล่าง

แพทย์ผู้ใช้ยาจำเป็นต้องรายงานอาการไม่พึงประสงค์แก่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบตามที่กำหนด

 

* ดูเพิ่มเติมตามเอกสารกำกับยาด้านล่าง


หน้าเว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นมาตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Roche ePI แอปพลิเคชัน พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้

สำหรับ Android คลิก >>  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roche.eleaflet

สำหรับ IOS คลิก >> https://apps.apple.com/th/app/epi/id1499749423