เรื่องต้องรู้ “ผู้ป่วยมะเร็งกับ COVID-19”
 

โดย นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี


“มะเร็ง” เป็นโรคร้ายใกล้ตัว
เพราะไม่ว่าวัยไหนๆ หรือเพศใด หากเซลล์ในร่างกายเจริญเติบโตผิดปกติ หรือกลายพันธุ์ไปจากเซลล์เดิมแล้ว คนๆ นั้นก็มีโอกาสเปลี่ยนสถานะเป็น “ผู้ป่วยมะเร็ง” ได้ไม่ยาก ด้วยความที่โรคนี้มักตรวจพบได้ช้า กว่าจะพบก็เป็นระยะกลาง หรือท้ายๆ ของโรคแล้ว การรักษาจึงมักไม่ได้ผลและอาการรุนแรงขึ้นจนทำให้ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตลงนั่นเอง

“Coronavirus disease หรือ COVID-19 (โควิด-ไนน์ทีน)” เป็นโรคอุบัติใหม่ มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) พบการแพร่ระบาดตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โรค COVID-19 เป็น “การระบาดใหญ่ (Pandemic)” ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ล่าสุด WHO รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก ว่า มีจำนวนถึง 3,517,345 ราย และเสียชีวิตถึง 243,401ราย* (ข้อมูลวันที่ 5 พฤษภาคม 2563)

พิษภัยของโรค COVID-19 คือ การทำลายระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะอวัยวะสำคัญอย่าง “ปอด” ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาช้าเกินไปจึงมีโอกาสเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้มีโรคประจำตัว หรือโรคร่วม ยังถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่หากติดเชื้อไวรัส COVID-19 อาการจะมีความรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป

คำถามต่อมาคือ ผู้ป่วยมะเร็งซึ่งถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงจะมีวิธีรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างไร เพื่อป้องกันตนเองจากโรคนี้ ขณะเดียวกันก็ทำให้โรคมะเร็งที่เป็นอยู่ไม่รุนแรงไปกว่าเดิม

บทความนี้จะพาไปหาคำตอบแบบเจาะลึกกับ นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

 

 

จะเห็นได้ว่า แม้โรค COVID-19 จะเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่แพร่ระบาดได้ง่าย แต่ก็เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้และหากติดเชื้อก็สามารถรักษาให้หายได้ ส่วนโรคมะเร็งถึงไม่ใช่โรคติดเชื้อ ไม่ใช่โรคระบาด แต่หากขาดการรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่องก็อาจนำไปสู่การลุกลามของโรค อาการรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อนร่วมจนนำไปสู่การเสียชีวิตได้มากกว่าโรค COVID-19 เสียอีก

ดังนั้นหากคุณเป็นผู้ป่วยมะเร็ง หรือญาติใกล้ชิดของผู้ป่วยมะเร็ง ในสถานการณ์โรค COVID-19 กำลังแพร่ระบาดอยุ่นี้ ต้องช่วยกันดูแลสุขอนามัยของตนเองอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมรักษา และตรวจติดตามโรคเป็นระยะๆ ที่สำคัญอย่าขาดการรักษา อย่าขาดการติดต่อกับทีมรักษาอย่างเด็ดขาด

 

 

 

References

-กรมควบคุมโรค, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_km.php) 4 May 2020.
-ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม. กินเป็นมะเร็งขยาด กินฉลาดมะเร็งไม่มา. กรุงเทพฯ: อมรินทร์เฮลท์ อมรินทร์พับลิชชิ่ง, 2560.
-Centers for Disease Control and Prevention, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html), 4 May 2020.
-ESMO, Cancer patient management during the COVID-19 pandemic (https://www.esmo.org/guidelines/cancer-patient-management-during-the-covid-19-pandemic), 4 May 2020.
-National Cancer Institute, Coronavirus: What People with Cancer Should Know(https://www.cancer.gov/contact/emergency-preparedness/coronavirus), 4 May 2020.
-World Health Organization, Coronavirus disease (COVID-19)Situation Report -106 (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200505covid-19-sitrep-106.pdf?sfvrsn=47090f63_2) , 5 May 2020.

 

NPM-TH-0554-05-2020