บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด

การแจ้งรายละเอียดอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (พระราชบัญญัติฯ)
โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียด ดังนี้
 

สำหรับผู้ป่วย 
M-TH-00002048