เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย


สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
RocheConnect
LINE ID: @RocheTH

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 18–19 อาคารรสาทาวเวอร์ เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย


This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid