กว่า 50 ปีที่เราได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง และเครื่องมือวินิจฉัยต่าง ๆ ซึ่งช่วยในการป้องกัน ตรวจหา วินิจฉัยรักษา และเฝ้าติดตามมะเร็ง เราทุ่มเทความพยายามเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งและผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้ดีขึ้น

เป้าหมายของเรา คือ การผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในการป้องกันโรคมะเร็งและเพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งคิดค้นพัฒนานวัตกรรมการตรวจคัดกรองและเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยใหม่ๆตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและสาเหตุการเกิดโรคด้วยการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจชั้นนำในอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคกับทีมวิจัยพัฒนาที่แข็งแกร่ง โรชจึงสามารถให้บริการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลได้ดี

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid