แอปพลิเคชัน “ตับดี SurviLiver ” เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานผ่าน LINE แอปพลิเคชั่น โดยถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับและผู้ดูแลให้สามารถเฝ้าระวังอาการของโรคตับและมะเร็งตับ ตลอดการรักษาของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาในเวลาอันควร

  • ช่วยบันทึกค่าตับจากผลตรวจเลือด เพื่อดูแลแนวโน้มสุขภาพตับของผู้ป่วย

  • เป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อมูลและการดูแลสุขภาพตับ

  • สามารถนำข้อมูลของผู้ป่วยที่บันทึกไว้มาใช้ติดตามรักษาต่อเนื่องได้ แม้ผู้ป่วยเปลี่ยนแพทย์หรือสถานพยาบาลที่รับการรักษา

  • เมื่อผู้ป่วยอยู่กับการเฝ้าระวังโรคได้ดีขึ้น จะสามารถช่วยลดอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งตับในระยะลุกลามได้มากขึ้น และตรวจพบมะเร็งตับในระยะต้นที่มีโอกาสรักษาหายขาดได้เพิ่มขึ้น  และอาจลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับได้ในระยะยาว ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายน้อยลง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีอาการรุนแรงและอาจต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเมื่อจำนวนผู้ป่วยกลุ่มนี้ลดลง โรงพยาบาลก็จะสามารถลดภาระบุคลากรรวมถึงหรือทรัพยากรของโรงพยาบาลที่ใช้ในส่วนนี้ได้

  1. สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนกับ "ตับดี" หรือ

  2. คลิกเปิดโปรแกรมที่เมนูด้านล่าง เพื่อเข้าใช้งาน

"ข้อมูลด้านวิชาการบนแอปพลิเคชันนี้ได้รับการสนับสนุนโดยสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย"

M-TH-00003182

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid