Roche Diagnostics Thailand ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กำหนดถึงเรื่องวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการประชุมทางการแพทย์ กิจกรรม การประชุม โครงการที่ได้รับการสนับสนุน การฝึกอบรม หรือการสัมมนา ที่ลงทะเบียนหรือได้รับเชิญตามคำสั่ง (Directive) ของบริษัทฯ ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทฯ มุ่งมั่นรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กำหนดถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย วิธีการของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขั้นตอนในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และทางเลือกที่ท่านมีในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทฯ

1. ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้บังคับถึงบุคคลทุกคนที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในฐานะผู้เข้าร่วมการประชุมทางการแพทย์ กิจกรรม การประชุม โครงการที่ได้รับการสนับสนุน การฝึกอบรม หรือการสัมมนา ที่ลงทะเบียนหรือได้รับเชิญ (รวมเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “ผู้เข้าร่วม”) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ในการดำเนินการประชุมทางการแพทย์ กิจกรรม การประชุม โครงการที่ได้รับการสนับสนุน การฝึกอบรม หรือการสัมมนาให้แก่ท่าน

2. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หมู่เลือด วันเกิด ประวัติการศึกษา และศาสนา แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้เสียชีวิต

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม เช่น

3.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบอนุญาตขับรถ วันเกิด ลายเซ็น และสัญชาติ

3.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ข้อมูลติดต่ออื่นๆ

3.3 ข้อมูลการงาน เช่น ตำแหน่งงาน หน่วยงาน และเลขที่ใบอนุญาต

3.4 รูปภาพและบันทึกวิดีโอ

4. ความหมายของคำศัพท์อื่นๆ ในประกาศนี้ มีความหมายตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการเก็บรวมรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (ก) ที่ท่านให้ไว้โดยสมัครใจกับบริษัทโดยตรงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมทางการแพทย์ กิจกรรม การประชุม โครงการที่ได้รับการสนับสนุน การฝึกอบรม หรือการสัมมนาผ่านการลงทะเบียนออนไลน์หรือโดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลที่สามผู้ได้รับอนุญาตจากท่านให้เปิดเผยให้กับบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ตัวแทน”) เมื่อ (1) ท่านหรือตัวแทนของท่านได้รับแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล และ (2) ท่านหรือตัวแทนของท่าน ได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น (ข) ในส่วนที่ไม่ได้รับความยินยอม บริษัทฯจะเก็บรวบรวมและใช้เฉพาะที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่น (ค) ที่บริษัทฯ ได้รับจากการสนทนาระหว่างท่านและบริษัทฯ ผ่านบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อความ จดหมาย อีเมล เว็บไซท์ของบริษัทฯ ใบสมัคร หรือทางอื่นๆ (ง) ในใบรับรองการเสียหายของประกัน หรือ เอกสารอื่น (จ) ที่ท่านได้เปิดเผยให้รู้แก่สาธารณะ (เช่น ข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดียของท่าน) หากบริษัทฯ ต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่าน ก่อนที่บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และก่อนที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่ยังไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบบริษัทฯจะขอความยินยอมจากท่าน การปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมอาจส่งผลให้ เกิดความล่าช้า ความไม่สะดวก หรือ ไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่ระหว่างบริษัทฯ กับผู้เข้าร่วม

6. บริษัทฯ จะประมวลผล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้เป็นไปตามฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ของพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทฯ ในการดำเนินการประชุมทางการแพทย์ กิจกรรม การประชุม โครงการที่ได้รับการสนับสนุน การฝึกอบรม หรือการสัมมนาให้แก่ท่าน

6.2 เพื่อปฎิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย

6.3 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ

6.4 เมื่อบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากฐานประโยชน์อันชอบธรรม

6.5 เมื่อท่านได้ให้ความยินยอม

7. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรืออาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเมื่อจำเป็น ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

7.1 เพื่อเก็บข้อมูลและยืนยันตัวตนเมื่อท่านได้ลงทะเบียนผ่านจดหมาย โทรสาร หรือผ่านระบบออนไลน์ในการเข้าร่วมประชุมทางการแพทย์ กิจกรรม การประชุม โครงการที่ได้รับการสนับสนุน การฝึกอบรม หรือการสัมมนาของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วม

7.2 เพื่อติดต่อกับท่านในการให้ข้อมูล ตอบคำถาม และติดต่อกับท่านให้ทราบถึงการประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆในครั้งต่อไป

7.3 เพื่อติดต่อกับท่านในเรื่องสุขภาพ สิทธิประโยชน์ แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ

7.4 เพื่อใช้ในการทำสถิติและการพัฒนาและต่อยอดแนวทางในการประชุมครั้งต่อไป หรือจัดทำโครงการอื่นๆ

8. ข้อกำหนดตามวัตถุประสงค์ข้างต้นยังอาจมีผลบังคับใช้ต่อไป ตามระยะเวลาที่เหมาะสม (รวมถึงระยะเวลาที่บริษัทใช้สิทธิบังคับให้ท่านปฏิบัติตามสัญญา) แม้ความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ จะยุติลงแล้ว หรือถูกเปลี่ยนแปลงไป (เช่น ความสัมพันธ์ทางสัญญา)

9. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ทั่วโลก บริษัทในเครือจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์เดียวกับบริษัทฯ ท่านสามารถเข้าดูรายชื่อของบริษัทในเครือได้จากรายงานประจำปีฉบับล่าสุด โดยเข้าถึงได้จากส่วนนักลงทุนใน

10. สิทธิขอถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่บริษัทฯ มีเหตุผลอันชอบธรรม ที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้

11. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ท่าน และตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้

12. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สมบูรณ์และถูกต้อง

13. สิทธิขอให้ลบข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเห็นว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอคัดค้านตามข้อต่อไปของประกาศฉบับนี้

14. สิทธิขอคัดค้าน ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยฐานประโยชน์อันชอบธรรม (รวมถึงของบุคคลภายนอก) หรือกรณีที่มีเหตุผลอื่นใดเป็นการเฉพาะที่ทำให้ท่านมีความประสงค์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลในฐานทางกฎหมายนี้ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดได้อีกด้วย

15. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น ในกรณีที่ท่านต้องการเสริมข้อมูลที่ถูกต้อง หรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการประมวลผลข้อมูล

16. สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น

17. หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิ ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯทราบ โดยใช้ข้อมูลในหัวข้อติดต่อเราในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

18. คำยินยอมในการให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมีผลจนถึงเวลาที่ความยินยอมถูกถอนจากท่านโดยลายลักษณ์อักษร หากท่านเป็นผู้สมัคร ท่านสามารถถอนความยินยอมและขอให้บริษัทฯ หยุดใช้และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ หรือทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นของประกาศฉบับนี้ โดยการทำคำขอถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอีเมล ส่งมาตามรายละเอียดการติดต่อในประกาศฉบับนี้

19. หลังจากบริษัทฯ ได้รับคำขอถอนความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ อาจต้องใช้เวลาตามสมควรในการดำเนินการ(ขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับท่าน) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการและตอบรับคำขอของท่านภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับคำขอ

20. การถอนความยินยอมอาจส่งผลให้บริษัทฯ อาจส่งผลให้ เกิดความล่าช้า ความไม่สะดวก หรือ ไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่ระหว่างบริษัทฯ กับผู้เข้าร่วมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

21. บริษัทฯ มีการทบทวนและดำเนินการให้มาตรการด้านความปลอดภัยขององค์กร เทคนิค และกายภาพมีความทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีนโยบายและการควบคุมภายใน ที่จะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยบังเอิญ ใช้ผิดวัตถุประสงค์ ถูกเปิดเผย และไม่สามารถเข้าถึงได้ ยกเว้นพนักงานของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่ใช้ข้อมูลของท่านเท่านั้น

22. ในกรณีส่วนใหญ่บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นเวลาสิบ 10 ปี หลังจากบริษัทฯ มีการติดต่อกับท่านครั้งสุดท้าย หรืออาจเก็บข้อมูลของท่านนานตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเก็บรวบรวมมา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย หรือตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

23. บริษัทฯ จะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือลบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับท่านทันที เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาไว้เพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และไม่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมายและทางธุรกิจ

24. บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือ กิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศ บริษัทฯ อาจมีการส่งข้อมูลไปยังประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดูแลควบคุมให้บริษัทในเครือ กิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดในระดับเดียวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และควบคุมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการดูแลรักษาในประเทศปลายทาง

25. ให้พิจารณาประกาศฉบับนี้ร่วมกับนโยบาย ประกาศ ข้อกำหนดในสัญญาและข้อตกลงความยินยอมฉบับอื่น ๆ ที่มีการบังคับใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ

26. บริษัทฯ อาจแก้ไขประกาศนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการแก้ไขประกาศหรือไม่ โดยการอ้างอิงถึงวันที่ที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด บริษัทฯ ขอถือการปฏิบัติตามสัญญาอย่างต่อเนื่องของท่าน ว่าเป็นการรับทราบ และยอมรับประกาศฉบับที่มีการปรับปรุงนั้น

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

555 อาคารรสาทาวเวอร์ ชั้นที่ 18-19 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ชื่อ : ปวีณสุดา ศรีพญา
อีเมล์ : 
โทร :

วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 1 กันยายน 2564
ปรับปรุงล่าสุด 1 กันยายน 2564

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid

ติดต่อสาขาของโรชlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeเกี่ยวกับโรชหน่วยธุรกิจยาร่วมงานกับเราข่าวสารบทความRoche Privacy PolicyRoche Privacy Notice (HCPs)Roche Privacy Policy for PatientsRoche Privacy Policy for Contract PartiesRoche Privacy & Communication TermsLegal statementCCTV Privacy