โรคตาจากเบาหวานเป็นกลุ่มของปัญหาเกี่ยวกับดวงตาซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ อันเป็นผลมาจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ การสูญเสียการมองเห็นอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะในกรณีที่ควบคุมเบาหวานได้ไม่ดี ก่อให้เกิดความเสียหายต่อจอประสาทตา ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดวงตาที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังสมองเพื่อทำให้เกิดการมองเห็น1

โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา หรือ เบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic retinopathy, DR)

เกิดขึ้นเมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหลอดเลือดทำให้เลือดและ/หรือของเหลวรั่วเข้าสู่จอประสาทตา ซึ่งจะทำให้เกิดอาการบวม รวมถึงเกิดการอุดตันของเส้นเลือด ทำให้เลือดไม่สามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงจอประสาทตาบางส่วนได้1
 

ภาวะจุดรับภาพบวมจากเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic macular edema, DME) เป็นภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานขึ้นตา (DR) อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดที่ได้รับความเสียหายรั่วเข้าสู่จุดรับภาพ (macula) และก่อให้เกิดอาการบวมที่บริเวณดังกล่าว
 

จุดรับภาพ (macula) เป็นบริเวณที่อยู่ตรงใจกลางจอประสาทตา ซึ่งทำหน้าที่ปรับการมองเห็นให้ชัดเจนในขณะที่เราอ่านหนังสือและขับรถ1

ภาระของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

  • ทั่วโลกมีคนประมาณ 422 ล้านคนเป็นเบาหวาน หรือคิดเป็น 5.5% ของประชากรโลก2
  • เบาหวานเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของผู้ที่ตาบอดรายใหม่ในผู้ใหญ่อายุระหว่าง 20-74 ปี 2,3,4
  • โรคเบาหวานขึ้นจอตาเกิดขึ้นกับคน 93 ล้านคนทั่วโลก และคิดเป็น 5% ของผู้ที่ตาบอดทั้งหมด5
  • ภาวะจุดรับภาพบวมจากเบาหวานขึ้นตาเกิดขึ้นกับคน 21 ล้านคนทั่วโลก และเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการสูญเสียการมองเห็นในผู้ที่เป็นเบาหวาน5


ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ³

เบาหวานประเภทต่างๆ ทั้งหมด
เกิดจากการขาดอินซูลิน (เบาหวานประเภทที่ 1),
เกิดจากการตอบสนองต่ออินซูลินไม่เพียงพอ (เบาหวานประเภทที่ 2) หรือเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง น้ำตาลในเลือดสูง

ภาวะความดันโลหิตสูง  ความดันโลหิตสูง

โรคอ้วน

พันธุกรรม
ประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวานขึ้นจอตา หรือภาวะจุดรับภาพบวมจากเบาหวานขึ้นจอตา

อายุ

อาการแสดงและอาการ

โรคเบาหวานขึ้นจอตาอาจไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสายตาใดๆ หรือก่อให้เกิดปัญหาทางสายตาไม่รุนแรง ไปจนถึงก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ภาวะจุดรับภาพบวมจากเบาหวานขึ้นจอตา 1   ภาวะจุดรับภาพบวมจากเบาหวานขึ้นจอตาสามารถทำให้เกิด:6

สายตาพร่าตามัว

ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสีอ่อนกับสีเข้มได้

การสูญเสียการมองเห็นเป็นหย่อมๆ ซึ่งจะปรากฏเป็นจุดหรือเส้นสีดำเล็กๆ ‘ลอยอยู่ในอากาศ’

ผลกระทบของโรคตาจากเบาหวาน

การสูญเสียการมองเห็นเนื่องจากเบาหวานขึ้นจอตาสามารถรักษาได้ แต่การตรวจพบได้เร็วและให้การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดตาบอดได้ 95%1

ความบกพร่องทางสายตาอาจส่งผลกระทบต่อ: 7

  • ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน
  • ความสามารถในการทำงาน
  • ความสามารถในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง

คุณภาพชีวิต ที่มีการแยกตัวจากสังคมมากขึ้น เป็นโรคซึมเศร้าและวิตกกังวล

เนื่องจากอัตราการเกิดโรคเบาหวานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคนจำนวนมากขึ้นจะได้รับผลกระทบจากโรคตาจากเบาหวาน5

การตรวจตาประจำปี

ด


การเข้ารับการตรวจตาประจำปีเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นกับการมองเห็น การตรวจจอประสาทตาหลังจากหยอดยาขยายรูม่านตาจะช่วยให้สามารถตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับจอประสาทตาได้ทุกชนิด หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคตาจากเบาหวานหรือโรคจอตาชนิดอื่นๆ ท่านสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาและประกอบแว่นของท่าน หรือเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.retina-international.org/ 
ข้อมูลอ้างอิง

1.National Eye Institute. Facts About Diabetic Eye Disease. [Internet; cited May 2019]. Available from: https://nei.nih.gov/health/diabetic/retinopathy.
2.World Health Organisation. Diabetes [Internet; cited May 2019]. Available from: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes. Lee R, Wong TY, Sabanayagam C. Epidemiology of diabetic retinopathy, diabetic macular edema and related vision loss. Eye Vis. 2015; 2:17.
3.Yau JWY, Rogers SL, Kawasaki R, et al. Global Prevalence and Major Risk Factors of Diabetic Retinopathy. Diabetes Care. 2012; 35: 556-564.
4.Leasher JL, et al. Global Estimates on the Number of People Blind or Visually Impaired by Diabetic Retinopathy: A Meta-Analysis from 1990 to 2010. Diabetes Care. 2016; 39:1643-9.
5.American Academy of Ophthalmology. Diabetic Retinopathy Symptoms. [Internet; cited May 2019]. Available from: http://www.geteyesmart.org/eyesmart/diseases/diabetic-retinopathy/symptoms.
6.Park SJ, Ahn S, Woo SJ, et al. Extent of Exacerbation of Chronic Health Conditions by Visual Impairment in Terms of Health-Related Quality of Life. JAMA Ophthalmol. 2015; 133:1267-1275.

M-TH-00001911