กว่าจะเริ่มเป็นการวิจัยในคน ต้องผ่านการวิจัยอะไรมาบ้าง

ก่อนการได้ยามาเพื่อทำการวิจัยนั้น จะต้องมีกระบวนการพัฒนายามาก่อน เริ่มจากการหาตัวยาสำคัญ (active ingredient) ที่ออกฤทธิ์ต่อโรคที่ต้องการรักษา โดยตัวยาสำคัญนี้อาจได้มาจากพืช สัตว์ เชื้อรา แบคทีเรีย หรือการสังเคราะห์ขึ้น หลังจากนั้นมีการพัฒนาให้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงสูตรจนเป็นยาที่ใช้ได้จริง โดยการอาศัยแบบจำลองในคอมพิวเตอร์

หลังจากได้สูตรยาที่พัฒนามาแล้วจะมีการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองเป็นลำดับถัดไป การศึกษาในหลอดทดลอง (In Vitro) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกฤทธิ์ของยาต่อเป้าหมาย เช่น การทดสอบยาต้านมะเร็งในเซลล์มะเร็ง การทดสอบการยับยั้งการปล่อยสารที่ก่อให้เกิดการอาการแพ้ เป็นต้น

ส่วนการศึกษาในสัตว์ทดลอง (In Vivo) จะทำเมื่อมั่นใจว่าการทดสอบในหลอดทดลองให้ผลการศึกษาที่ดี ซึ่งการศึกษาในสัตว์ทดลอง เป็นการศึกษาถึงการออกฤทธิ์ของยาในสิ่งมีชีวิต การหาปริมาณยาที่เหมาะสม ร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้นทำอะไรกับยาบ้าง ได้แก่ การดูดซึม การกระจาย การเปลี่ยนแปลงและการขับออกของยา รวมไปถึงทดสอบความเป็นพิษของยา ยาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะถูกนำออกจากการทดลอง เมื่อได้ข้อมูลที่เพียงพอ จึงจะเริ่มทำการวิจัยในคนต่อไป

โดยการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองนี้จะต้องปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice: GLP) และจรรยาบรรณในการใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางห้องปฎิบัติการระดับโลก

จะเห็นได้ว่ากว่าจะมีการวิจัยในคนนั้น จะต้องผ่านการทดสอบมากมาย มียามากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ที่ถูกตัดทิ้งระหว่างการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง เพราะประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ความปลอดภัยต่ำ เกิดผลข้างเคียงร้ายแรง จนสุดท้ายจะเหลือเฉพาะยาที่มั่นใจได้ว่ามีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย ก่อนเริ่มการวิจัยในคน

M-TH-00001106

ดาวน์โหลด

กว่าจะเริ่มเป็นการวิจัยในคน... ต้องผ่านการวิจัยอะไรมาบ้าง

บทความเพิ่มเติม

ดูบทความทั้งหมด

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid

ติดต่อสาขาของโรชlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeเกี่ยวกับโรชหน่วยธุรกิจยาร่วมงานกับเราข่าวสารบทความRoche Privacy PolicyRoche Privacy Notice (HCPs)Roche Privacy Policy for PatientsRoche Privacy Policy for Contract PartiesRoche Privacy & Communication TermsLegal statementCCTV Privacy