เข้าโครงการวิจัย ทำไมต้องมาโรงพยาบาลบ่อย ๆ

เมื่ออาสาสมัครตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัย จะได้รับเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ ซึ่งระบุถึงจำนวนครั้งของการมาโรงพยาบาลด้วย ทำให้อาสาสมัครหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องมาโรงพยาบาลบ่อยๆ
 

การเข้าร่วมโครงการวิจัย ต้องมีการนัดอาสาสมัครมาโรงพยาบาลบ่อยๆเพื่อติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา ยาวิจัยอาจใช้ไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นการศึกษาในคนครั้งแรก อาจพบผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดหรือมีความรุนแรงได้ จึงต้องมีการตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวัง
 

อีกสาเหตุหนึ่ง คือ เพื่อติดตามผลการรักษาจากยาวิจัยอย่างใกล้ชิด มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนและหลังที่อาสาสมัครได้รับยาวิจัย โดยจะมีการเจาะเลือดกับตรวจชิ้นเนื้อเพื่อนำไปวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ ประเมินผลของยาที่เกิดกับร่างกาย นำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการรักษา
 

นอกจากนั้นจะมีการประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของอาสาสมัคร เพราะการใช้ยาที่ถูกต้องจะส่งผลโดยตรงต่อผลการรักษา  มีการสอบถามถึงวิธีการรับประทาน นับจำนวนยาคงเหลือ ดูบันทึกการใช้ยาของอาสาสมัคร
 

จะเห็นได้ว่าการนัดอาสาสมัครมาโรงพยาบาลบ่อยๆ ติดตามความปลอดภัยและผลการรักษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าอาสาสมัครจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการวิจัยยาใหม่ที่อาจยังมีข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ยังไม่ชัดเจน

M-TH-00001159